• polski
  • english

Zgłoszenie naruszenia regulaminu przez plik

Serwis służy do wgrywania i udostępniania plików, których właścicielem i posiadaczem wszystkich praw jest wgrywający użytkownik. W żadnym przypadku nie chcemy, aby Sharehost, stało się miejscem z nielegalną treścią – respektujemy prawa autorskie i z udostępnianiem takich danych się nie zgadzamy. Pliki naruszające prawa autorskie będą po wykryciu usunięte.

Powiązane prawa i postanowienia

Usługa Serwisu umożliwia swoim użytkownikom zapisywanie danych, które służą do dyspozycji kolejnym użytkownikom do pobrania (upload czy download plików). Cały proces jest zautomatyzowany i na jego treści usługodawca nie wpływa i nie uczestniczy nawet pośrednio w działaniu tej usługi.

Sharehost zobowiązuje się, że w przypadku informacji o treściach nielegalnych, podejmie kroki w celu usunięcia lub zablokowania takiej niewłaściwej zawartości.

Jak zgłosić niewłaściwą zawartość

W warunkach korzystania z serwisu jest podana procedura dla takiego zgłoszenia, która wymaga zasłania e-mailu na adres. Powiadomienie e-mailem [email protected] musí zawierać przynajmniej te podstawowe informacje:

  • imię, adres, e-mail i ewentualnie numer telefonu użytkownika
  • specyfikację niewłaściwej (nielegalnej) treści
  • oświadczenie właściciela, że jest posiadaczem praw autorskich lub zastępcą na podstawie upełnomocnienia
  • link do niewłasciwej treści (jeżeli linków jest więcej, należy podać wszystkie)

W przypadku niedotrzymania tej procedury, usługodawca nie jest zdolny zapewnić techniczną kontrolę praw, które nie zostały rzetelnie udokumentowane.